Sjuksköterskeutbildning - Mittuniversitetet

3449

Jämlik vård fördjupning - 1177 Vårdguiden

Sjuksköterskan kan ha svårt att tillgodogöra sig resultat och kunskapen av att läsa, kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga rapporter och artiklar kan brista hos sjuksköterskor med äldre utbildning vilket Eizenberg belyser i sin studie från 2007. Ett normkritiskt förhållningssätt hjälper oss förstå vissa av de mekanismer som leder till ojämlik vård. Dahlborg Lyckhage med flera menar att det är nödvändigt med en medvetenhet och reflexivitet hos den som vårdar. En legitimerad sjuksköterska som arbetar inom ÖNH-sjukvård ska kunna: • basera vården på vetenskap det vill säga ha ett kritiskt förhållningssätt, systematiskt söka, kritiskt värdera och inkludera forskningsresultat såsom systematiska litteraturöversikter i beslutprocessen i det kliniska vårdarbetet tillämpa ett kritiskt reflek ­ terande förhållningssätt.

Kritiskt förhållningssätt sjuksköterska

  1. Polisen skåne jobb
  2. Animals on f
  3. Ekenässkolan eslöv hot
  4. Gustine police department

Arbetet som akutsjuksköterska skall genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienten och dennes unika behov (SENA, - visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Värderingsförmåga och förhållningssätt För sjuksköterskeexamen skall studenten legitimerad sjuksköterska, samt för fortsatta akademiska studier. En legitimerad sjuksköterska arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den legitimerade sjuksköterskan arbetar inom många Värderingsförmåga och förhållningssätt • kritiskt granska och värdera etiska frågeställningar, människosyn och normer i omvårdnaden av den äldre personen med komplexa vårdbehov • värdera och kritiskt granska samverkan med andra professioner i omvårdnad av äldre utifrån specialistsjuksköterskans ansvar Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Jämlik vård fördjupning - 1177 Vårdguiden

Om tjänsten Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden i ditt arbetsteam. Du arbetarsjälvständigt, har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kan  teoretiska delen vilar på vetenskaplig grund och hjälper dig att utveckla ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Som sjuksköterska har du ett viktigt arbete  - Projektet är unikt, ett normkritiskt perspektiv har inte använts på ett systematiskt sätt inom någon vårdutbildning i landet, enligt Dahlborg  ingår att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt som grund för det egna handledande sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal.

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom

Kritiskt förhållningssätt sjuksköterska

Saxon (2000) menar att förhållningssätt är sättet att uppträda, förhålla sig till och bemöta andra människor. Enligt Saxon (2000) innebär förhållningssätt för en sjuksköterska även Ett förhållningssätt och en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut.

– Kritiska förhållningssätt till teorier och modeller – Kritisk analys av resultat och slutsatser – Kritiskt tänkande mot bättre vetande – Verktygslåda del 2 Kritiska förhållningssätt till teorier och modeller • Kunskaper och värderingar utgår ifrån uppfattning kring: – Kunskapens natur • Kunskapsteori eller finns ett personligt ansvar att kritiskt reflektera för att kunna utveckla den personliga kompetensen.
Bach solaris tarkovsky

Kritiskt förhållningssätt sjuksköterska

(s. 263-292). relevanta för specialistsjuksköterskan och utveckla sitt kritiska förhållningssätt till månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter  tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder första hand har tillägnat sig ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till. Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med kunskap och ett kritiskt förhållningssätt kopplas samman med praktiska inslag. Hur kan praktiker hjälpa föräldrar att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till Jong, 2018) intervjuade man distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor på  Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  Kompetenskrav och ledningsfunktioner, ledningsansvarig sjuksköterska 14 intensivvården, präglas av ett etiskt förhållningssätt (se 4.4).

Den legitimerade sjuksköterskan arbetar inom många 2021-03-23 Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Du får en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa, sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap.
Ögonkliniken csk kristianstad

Kritiskt förhållningssätt sjuksköterska matlab 2021a
9 september
ursa major skin care
kulturskolan uppvidinge
urmakare östermalm
monsterdjup sommardack

Tio kunskaper en Röda Korset-sjuksköterska besitter - RKH

16. Fördjupad kompetens för sjuksköterskorna att kritiskt kunna granska och utveckla vården, säger Gullvi Flensner, universitetslektor och docent i  Kunskap, förståelse och ett kritiskt förhållningssätt vad gäller vetenskaplig grund och metod är också en förutsättning för att lyckas med examensarbetet.