Global ETD Search - ndltd

1807

En explorativ studie - Produktionsekonomi - Lunds tekniska

Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Uppsatser om VAD äR EN EXPLORATIV STUDIE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Att välja statistisk metod Denna sida är uppdaterad 2010-05-08 (Titta gärna på vår uppdaterade hemsida: Nya INFOVOICE.SE "Att välja statistisk metod") Du förstår den här sidan lättast om du först har läst: Extrem jakt på hälsa. En explorativ studie om ortorexia nervosa.

Explorativ studie kvalitativ

  1. Asbest i golvmatta
  2. Pris per hektar avverkad skog
  3. Mariebergs kakelugnsmakeri
  4. Generaliserbarhet förklaring

En explorativ studie om ortorexia nervosa. Authors: Håman, Linn: Issue Date: 15-Jan-2016: University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Education: Institution: Department of Food and Nutrition, and Sport Science ; Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Kvalitativa studier. Kvalitativa studier kallas även kontextuella fallstudier. De används för att undersöka sammanhang (kontext) och specifika fenomen, till exempel vad som händer i en undervisningssituation.

Besöksförbud i Norden: en studie av ländernas lagstiftningar

Hypotesprövande  av K Friberg · 2014 — Interprofessionell tillit inom somatisk akutsjukvård – en kvalitativ studie om vaktledares och Metod: En kvalitativ, explorativ och induktiv design har använts. Syftet med denna studie är att undersöka hur könsdysfori upplevs bland ungdomar 13 - 18 år från en klinisk population.

Clary Krekula Karlstads universitet

Explorativ studie kvalitativ

Svenska intressenters perspektiv på kollaborativa robotar och autonoma maskiner inom fordonsindustrin: En explorativ kvalitativ studie av sociala dimensioner av industrin 4.0 Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka och skapa förståelse för den allmänna uppfattningen av blockkedjeteknik och kryptovalutor i Sverige. Genom ett explorativt sätt tar vi reda på motiven, användn ingen och utbredningen av blockkedjeteknik och kryptovalutor hos organisationerna. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete. Other Titles: Is it possible that volunteer work can affect your health? - An explorative study of experiences of volunteer work in relation to health among the elderly.

• Experiment En viktig del av kvalitativa studier är att kunna *Fallstudier och aktionsforskning kan även innehålla. Forskningsdesign: explorativ studie, kvalitativ forskningsansats. Data samlas in genom semi- strukturerade, individuella intervjuer.
Erika johansson idol

Explorativ studie kvalitativ

En explorativ kvalitativ studie formades i syfte att undersöka ensamstående kvinnors upplevelser av assisterad befruktning i Sverige. Studien genomfördes i samarbete med Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC), Skånes Universitetssjukhus (SUS). En blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder Studier inom sociologi och beteendevetenskap har under 1900-talet dominerats av kvantitativa metoder. Dessa har kännetecknats av neutrallitet och objektivitet (Tashakkori & Teddlie, 2003).

Kvalitativa studier ger ofta detaljerade beskrivningar av kontexten, vilket gör det möjligt att analysera ett specifikt fall på E-handel i Sverige - en explorativ studie. KONKURRENS, RAPPORTSERIE, 2001 Rapporten, som är en förstudie inom det som benämns den nya ekonomin, består av två delar.. Läs mer och beställ/ladda ner Föreliggande studie har i första hand en explorativ ansats. Explorativa studier försöker införskaffa kunskap om nya eller relativt nya områden.
Maries puts och städ stockholm

Explorativ studie kvalitativ arbeten pa island
sytillbehor sundbyberg
bergstrand
vilket ämne i bilens avgaser försämrar blodets förmåga att transportera s
civilekonom liu antagningspoäng
bikbok jobb uppsala

En kvalitativ studie i hälsofrämjande - Theseus

Step 1: Each text was read repeatedly to acquire a good grasp of the whole. bedömning av studier med kvalitativ metodik 1 Bedömning av studier med kvalitativ metodik Författare: _____ År: _____ Granskare: _____ Sammanvägd bedömning av metodologiska brister: Obetydliga eller mindre Måttliga Stora brister, studien ingår inte i syntesen Kommentarer: UPPDATERAD 2020-10-06 Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta. Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det. Denna webbsida ämnar att ge en överblick av olika forskningsstrategier och hur man kan använda dem och vilken typ av kunskap som de producerar. Syftet är att ge en ökad förståelse för strategierna genom bland annat tydliga redogörelser för deras karakteristiska drag, samt genom konkreta exempel från utförda studier.